جهت بازدید و ارائه مشاوره می توانید از نمایشگاه دائمی نمونه ها وکالاهای موجود بازدید فرمایید.

نمونه های بسیار متنوعی جهت ایده ، مشاوره و تصمیم گیری شما از کلیه موارد شامل تندیس برنزی،  تندیس ریخته گری، تندیس بلورین، بج سینه، لوح تقدیر، مدالیون ومدال موجود می باشد.