یکی از کارهای تخصصی پرستونگار ساخت مدال است. ساخت مدال غالبا در فرم گرد صورت میگیرد .معمولا سه نوع حالت آبکاری طلا ، نقره وبرنزی در مدال رعایت می شود .

مدال هم به صورت آویز و هم داخل جعبه قرار میگیرد .

نمونه های اجرا شده :

مدال آویز قهرمانی

ساخت مدال همایش مدرسه سازان