پرستونگار با دریافت و بررسی لوگوی شرکت ها اقدام به ساخت بج سینه ویا پلاک های شناسایی افراد به صورت رنگی برنزی ویا حتی ریخته گری می نماید.