پرستونگار با دریافت و بررسی لوگوی شرکت ها اقدام به ساخت بج سینه می نماید.

پلاک های شناسایی افراد به صورت رنگی برنزی و یا حتی ریخته گری قابل ساخت است.