کانون تبلیغات پرستونگار با استفاده از جدیدترین دستگاههای طراحی سه بعدی ریخته گری و مدلسازی ،

 آماده ارائه جدیدترین انواع تندیسهای ریخته گری ، در اشکال و فرمهای بسیار متنوع می باشد.