طراحی وساخت لوح بازنشستگی بانک صادرات به همراه آرم ریخته گری بانک انجام شده است .در ساخت این نشان تقدیر کلیه ظرافتها رعایت شده است.