ماکت بزرگ و کامل نیروگاه رامین در مدت 6 ماه و با رعایت کلیه جزئیات ساخته شد .فضا سازی و تعریف بخش های مختلف نیروگاه در این ماکت کاملا مشهود است.