پرستونگار

طراحی وساخت انواع تابلو های محیطی و تابلو های راهنما جهت طبقات بر اساس فضای مورد نظر و متریال مناسب محیط انجام می شود.

پرستونگار نمونه کار های متفاوتی جهت ساخت تابلوهای ورودی و تابلوی راهنمای دانشگاه ها و ادارات در کارنامه خود دارد.